سایر خدمات

دارالترجمه علامه خدمات گوناگونی ارائه می دهد. شما می توانید ترجمه مدارک زیر را نیز به دارالترجمه علامه بسپارید.

 امور مربوط به اتباع بیگانه:

  •  مدارک مربوط به اتباع بیگانه
  • گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه
  • گذرنامه خارجی و سند ازدواج
  • روانه کار اتباع

سناد و مدارک صادره در خارج از کشور:

  • مدارک تنظیمی در خارج از کشور
  •  گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی
  •  گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی