شرایط تایید اسناد

شرایط تایید اسناد:

مدت اعتبار مدارکی که قابل تغییر هستند مانند شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و غیره، از تاریخ ترجمه به مدت شش ماه می باشد و مدارکی که تغییری در آنها ایجاد نمی‌شود مانند دانشنامه، ریزنمرات و … از اعتبار دائمی برخوردار می‌باشند.

شرایط تایید ترجمه مدارک تحصیلی:

·         مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

·         کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

·         تأییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.]

ارزشنامه های تحصیلی :

ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مهر و امضای مراکز مذکور در پشت سند قابل ترجمه تأیید میباشد.]

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( دانشگاه سراسری) ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم در پشت دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی :

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاءهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید میباشد.

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاءهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.]

گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تأیید میباشد.

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی :

گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور :

دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

سرفصل دروس:

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، حسب مورد / قابل ترجمه و تأیید است

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران :

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

شناسنامه:

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکسدار باشد.
شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تأیید است.
چنانچه هر یک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.
در کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیر اینصورت درج عبارت : (تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده) توسط مترجم الزامی است.
تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.
قید شماره سریال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیله مترجم الزامی است.
تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه میشود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.
شناسنامه متوفی با ارائه اصل شناسنامه باطل شده متوفی بر اساس ضرورتهای پیش آمده قابل ترجمه و تأیید است.

سند ازدواج

سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید است.
گواهی های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی ( عراقی و افغانستانی ) که در ایران ازدواج نموده اند قابل ترجمه و تأیید می باشد.
در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور با ارائه شناسنامه وثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می باشد. اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد؛ ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید نیست.

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان

گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمائی و گردشگری

گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از داروخانه ها

گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار صادره از شرکت ها

گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها

گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان

گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی

گواهی های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی های کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی های کار صادره از واحد های صنفی با تأیید اتّحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

 

-درالترجمه رسمی ۹۱۳ علامه سعادت آباد